Проектът GADE

Проектът GADE се осъществява от консорциум от 5 организации от Франция, Италия, Гърция, България и Австрия, специализирани в работата с младежи и / или в предприемаческото образование и развитие.

Консорциумът използва новаторската методология на геймификация за популяризиране на чувство за инициативност и предприемачество сред младежите на възраст 18-29; младежите, принадлежащи към групи в неравностойно положение по доходи или социални условия, като ромски; организации за ПОО, работещи с младежи. Във всяка страна младежи на възраст от 18 до 29 години, подпомагани от персонал на партньорски организации, са обучават да:
• развият чувство за инициативност и предприемачество като фасилитатори на семинари с групи от младежи
• да използват пилотни материали и методология, разработени от проекта в неформална среда, както и в училища, курсове за професионално образование и обучение, университети
• да поддържат учебните геймификационни дейности и подобряват ефективността им за развиване на чувство за инициативност и предприемачество.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът развива чувство за инициативност и предприемачество чрез използване на иновативни методи, основаващи се на геймификация и има за цел да:
• Насърчи предприемаческото образование сред младите хора
• Насърчи активната гражданска позиция на младите хора
• Подобри цифровата интеграция в ученето, преподаването, обучението и работата с младежите чрез разработване на отворена достъпна програма за обучение, основаваща се на геймификация.

КОНТЕКСТ

Европейската рамка за ключови компетентности дефинира SIE (чувство за инициативност и предприемачество) като способност на индивида да превърне идеите в действие. Това включва творчество, иновации и поемане на риск, както и способността да се планират и управляват проекти, за да се постигнат набелязаните цели. Предприемачеството е компетентност за всеки, която помага на хората да бъдат по-креативни и уверени в това, което предприемат. Въпреки че предприемачеството е признато за мощен двигател на икономическия растеж и създаването на работни места, възприемането и ефективността на предприемаческото образование в Европа все още далеч не е напълно задоволителна. Това се дължи основно на липсата на подходящи материали и липсата на умения на обучителите. Като се има предвид този контекст проектът GADE предлага да се разработят курсове и инструменти за развитие на SIE в младежта чрез геймификация, което прави образованието по-забавно и ангажирано с прилагането на елементите на играта и принципите на играта, без да се подкопава доверието в обучението.