Το έργο GADE

Το πρόγραμμα GADE υλοποιείται από μια κοινοπραξία 5 οργανισμών από τις χώρες FR, IT, DE, BG, AT που ειδικεύονται στην απασχόληση των νέων ή/ και στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Η κοινοπραξία χρησιμοποιεί την καινοτόμο μέθοδο gamification για την προώθηση της αίσθησης της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων ηλικίας 18-29 που ανήκουν στις ομάδες NEETs βάσει το εισόδημα ή την κοινωνική τους κατάσταση, σε ομάδες διακρίσεων όπως οι ΡΟΜΑ, σε οργανισμούς ΕΕΚ και σε οργανισμούς που ασχολούνται με τους νέους. Σε κάθε χώρα, νέοι ηλικίας 18-29, με τη βοήθεια του προσωπικού των εταίρων, εκπαιδεύονται για: • να γίνουν συντονιστές workshop που απευθύνονται σε ομάδες νέων για να αναπτύξουν αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας (SIE) • να εφαρμόσουν πιλοτικά τα υλικά και τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, καθώς και σε σχολεία, σε μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε πανεπιστήμια • να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες μάθησης μέσω gamification και να τις καταστήσουν αποτελεσματικές για τη βελτίωση της αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας (SIE).

Στόχοι του έργου

Το πρόγραμμα αναπτύσσει την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων που βασίζονται σε τεχνικές gamification και στοχεύει στην:: • Προώθηση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων, • Προώθηση της ενδυνάμωσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά • Ενίσχυση της ανοικτής και ψηφιακής ενσωμάτωσης στη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και τη νεανική απασχόληση, με την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης ανοικτής πρόσβασης, βασισμένο σε μεθόδους gamification.

Το πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων καθορίζει την αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας (SIE) ως την ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης έργων για την επίτευξη στόχων. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ικανότητα για όλους και βοηθάει τους ανθρώπους να είναι πιο δημιουργικοί και να έχουν αυτοπεποίθηση σε ό,τι αναλαμβάνουν. Ακόμη και αν η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως ισχυρός κινητήριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η αφομοίωση και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη απέχουν ακόμη πολύ από το να είναι πλήρως ικανοποιητικές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κατάλληλων υλικών και στην έλλειψη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα GADE προτείνει να αναπτυχθούν μαθήματα και εργαλεία για την ανάπτυξη της αίσθησης πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας (SIE) στους νέους μέσα από τεχνικές gamification, καθιστώντας την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική και συναρπαστική με την εφαρμογή στοιχείων και αρχών παιχνιδιού χωρίς να υπονομεύεται η αξιοπιστία της εκπαίδευσης.